Page 7 -
P. 7

plochy na rozšírenie. Na danom území pribudli chod-
        níkové komunikácie s osvetlením a taktiež lavičky.
        Novovzniknutý areál je doplnený o záhony kvetov
        a stromov. Zaujímavosťou je aj moderne ideovo na-
        vrhnutý spomienkový park s horizontálnym krížom.
        K tomuto parku by mala viesť v budúcnosti krížová
        cesta.
        Ak máme celkovo zhodnotiť túto prvú etapu obno-
        vy, musíme vyzdvihnúť snahu navrhovateľa a rea-
        lizátora o vznik nového kultúrneho a dôstojného
        miesta. Pôsobí veľmi čisto a jeho jednotlivé prvky ho
        dopĺňajú. V súvislosti s novovybudovanými plocha-
        mi, záhonmi a novými zelenými hrobmi však nastá-
        va pre správcu aj nová úloha do budúcnosti. Zabez-
        pečiť, aby sa toto územie naďalej rozvíjalo, aby dané


        prvky mobiliáru boli funkčné a aby o záhony kvetov
        a zelene bolo pravidelne postarané.
        Nevýhodou tohto územia je priľahlá diaľnica a jej
        hluk, ktorý (keďže je toto priestranstvo momentá-
        lne plne otvorené a bez väčších stojacich prvkov)
        mierne narúša pietny charakter, aký nepochybne ku
        každému cintorínu patrí. Rozdiel tiež pocítime, ak
        prejdeme do starej časti cintorína, kde je množstvo
        vysokých starých stromov. Keďže v okolí diaľnice
        je vysadený úzky pás zelene, bude ho nutné pozdĺž
        tohto územia rozšíriť, prípadne navrhnúť iné riešenie
        k zamedzeniu prenikania hluku z diaľnice.
        Veľkým pozitívom týchto zmien je aj vybudovanie
        nových parkovacích miest. A to najmä v severnej
        časti cintorína, kde možnosť parkovania bola aj do-
        teraz, no plocha nebola nijako upravená. Nové par-
        kovisko je plánované aj za domom smútku s kapa-
        citou 59 miest. Zvýšenie počtu parkovacích miest
        ocenia všetci, ktorý cintorín navštevujú počas „du-
        šičiek“ - kedy je veľmi preťažené. Rekonštrukciou by
        mal prejsť aj úsek cesty, ktorý prepája starú a novú
        časť cintorína.                               (red.)


                                                    07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12