Page 4 -
P. 4

Členská schôdza
                 Klubu Veličanov
        22.4.2022 sa v Scherfelovom dome vo Veľkej konala výročná členská schôdza Klubu
        Veličanov.

        Predseda Klubu Milan Hámor otvoril členskú   Rada Klubu Veličanov si následne spomedzi seba
        schôdzu, privítal prítomných, zvlášť p. farára Ve- zvolila jednotlivých funkcionárov. Predsedom zo-
        reščáka, predsedov Klubov Mestských časti Stráže  stáva Milan Hámor, podpredsedami budú Jozef
        - p. Ruda Kubusa, Sp. Soboty - p. Ľubicu Duroňovú  Švagerko a Stanislav Baran. Tajomníkom Jozef
        a mesta centrum - Júliu Waterovú, tiež predsed- Rataj a predsedníčkou revíznej komisie bude Lujza
        níčku Klubu dôchodcov vo Veľkej - p. Máriu Krom- Kuceková.
        kovú a odovzdal slovo moderátorovi schôdze Jo- Ako prvý sa do diskusie prihlásil p. Rudolf Kubus.
        zefovi Švagerkovi, ktorý prečítal program schôdze  Poďakoval za pozvanie na členskú schôdzu a vyja-
        a dal o ňom hlasovať. Všetci prítomní boli za, nikto  dril obdiv nad tým, koľko ľudí má vo Veľkej záujem
        nemal doplňujúci návrh.            pracovať v Klube. Ďalšia sa do diskusie prihlásila
        Predseda Klubu Milan Hámor predniesol Správu o  p. Ľubica Duroňová za Klub Sp. Sobota, pozvala
        činnosti Klubu za roky 2020 a 2021. V tom období  prítomných na tradičný Anna bál a oslavu MDD.
        sa členská schôdza z dôvodu pandémie neuskutoč- Aj predsedníčka mestského Klubu Júlia Waterová
        nila. Pokladníčka Klubu Mária Teplická predniesla  poďakovala za pozvanie a za pomoc pri realizácii
        Správu o hospodárení a Návrh rozpočtu, predsed- makety mesta, pričom upresnila, že maketa bude
        níčka Revíznej komisie p. Jašková predniesla Revíz- stáť pred Tatra bankou na námestí sv. Egídia.
        nu správu za roky 2020 a 2021.         Ďalším bodom programu bolo hlasovanie o výle-
        Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na  te organizovanom Klubom Veličanov do Mlyňan a
        nových členov Rady Klubu Veličanov: Milan Hámor,  Hronského Beňadiku. Jozef Švagerko informoval
        Vladimír Božoň, Ján Božoň, Martin Lačný, Mária  prítomných o predaji Kina Máj vo Veľkej p. Pyrniko-
        Teplická, Jozef Śvagerko, Iveta Závacká, Radoslav  vi. Ten chce z bývalého Kina urobiť divadlo.
        Bednár, Ján Hrončák, Lujza Kuceková, Jozef Rataj,  Na záver predseda Klubu Milan Hámor poďakoval
        Stanislav Baran, Igor Dominik. Členská schôdza  prítomným za účasť a poprial im príjemný večer pri
        jednomyseľne schválila členov Rady a členov Revíz- malom občerstvení.
        nej komisie.                           (zo zápisnice Klubu Veličanov)


        04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9