Page 5 -
P. 5

Modernizácia cesty
                          3080
        Začiatkom mája 2021 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo
        aj vďaka financiám z úverových zdrojov Európskej investičnej banky viaceré projek-
        ty, týkajúce sa modernizácie a rekonštrukcie ciest 2. a 3 triedy, vrátane niektorých
        mostných objektov.
          Oprava cesty, ulica Fraňa-Kráľa (25.5.2022)  Oprava cesty, Železničná ulica (23.5.2022)          Oprava chodníkov, ulica Fraňa-Kráľa (7.4.2022) Oprava mosta cez Velický potok ( 17.10.2021)
        Vo Veľkej bol v júni 2022 zrekonštruovaný a moder- Skôr prešiel rekonštrukciou aj úsek v rámci I. etapy
        nizovaný úsek cesty tretej triedy 3080 od mosta  Modernizácie cesty II/534 Poprad – Starý Smoko-
        nad železničnou traťou za malým kruhovým ob-  vec, ktorý zahŕňal aj opravu mostných objektov:
        jazdom (Železničná ulica) po železničné priecestie  mosta nad Velickým potokom a mosta nad Červe-
        pri cintoríne v mestskej časti Veľká (ul. Fraňa Kráľa).  ným potokom.
        Vďaka zdrojom PSK vo výške takmer 304-tisíc eur  Aj napriek sťaženej plynulosti premávky na vyššie
        sa tu rekonštruoval približne 2 kilometre dlhý úsek,  uvedenom frekfentovanom úseku vo Veľkej počas
        ktorý mal dlhodobo poškodený kryt vozovky a ob- prác sa dosiahol občanmi pozitívne hodnotený vý-
        sahoval výtlky, trhliny i sieťový rozpad.   sledok.
        Súbežne s opravou tejto štátnej cesty boli mestom  Rekonštrukciou ciest a komunikácií pre chodcov sa
        realizované opravy, ako aj výstavba nových chod- na týchto úsekoch zvýšila bezpečnosť.
        níkov na ulici Fraňa-Kráľa.                              (red.)


                                                    05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10