Page 9 -
P. 9

Odosielateľ                  zboru a členom školskej rady. V roku 1905 odišiel
        Priamo v texte správy je uvedené meno Johann  do Popradu a do roku 1915 pôsobil ako kustód3 v
        Husz, ktorý je aj v jej závere podpísaný. Keďže v  Karpatskom múzeu. Už pred svojim zvolením za
        texte nachádzame tiež informáciu, že bol učiteľom,  kustóda múzea pracoval od roku 1899 ako vedúci
        mohli by sme odosielateľa zosobniť s osobou Jáno- zoologického oddelenia. Zaoberal sa hlavne ento-
        sa Husz (známy aj ako Johann Husz, Ján Husz; * 23.  mológiou, a preto pre múzeum mali význam hlavne
        júl 1843, Poprad, Slovensko – † 7. júl 1916, Budapešť,  jeho početné regionálne zbery hmyzu. Pre našu en-
        Maďarsko), ktorý bol evanjelickým kňazom, ento- tomológiu majú význam niektoré jeho faunistické
        mológom1 a lepidopterológom2, ktorý má význam  práce z východného Slovenska, ktoré pojednávajú
        hlavne ako regionálny výskumník okolia Popradu.  o motýľoch tohto regiónu. V roku 1915 sa pre ťaž-
        Za Rakúsko-Uhorsko je uvedený v knihe Wilhelma  kú chorobu vzdal svojich funkcií a vysťahoval sa do
        Junka „Entomologen Adressbuch“ z roku 1905.  Budapešti. János Husz zomrel v roku 1916 v Buda-
        Ján Husz sa narodil v Poprade. Jeho manželka bola  pešti.Čo sa stalo s jeho zbierkovým materiálom nie
        Ľudmila Huszová, rod. Kochová. Mal dvoch synov:  je známe.4
        Vojtech Ján Husz (* 1892) a Ján Ľudovít Husz (*  Ako vieme, Dávid Husz mal so svojou manželkou
        1895).                     Júliou spolu šesť detí, ktoré zomreli. Aký bol však
        V detstve navštevoval evanjelickú ľudovú školu v  príbuzenský vzťah Dávida Husza a Jána Husza
        Poprade. Potom pokračoval v štúdiu na gymnáziu  bude predmetom nášho ďalšieho bádania...
        v Kežmarku a neskôr na kolégiu v Prešove. Štúdi- Dar múzeu
        um ukončil v roku 1863 maturitnou skúškou a v  V dobe, kedy Ján Husz tento dopis posielal, sa ne-
        tom istom roku sa zapísal na prešovskú teologickú  zdal ničím zvláštny. Bol jedným z mnohých. Dnes je
        akadémiu. V roku 1866 zložil v Dobšinej skúšku pod  spojený s príbehom, v ktorom sa cestou po Európe

        vedením superintendanta Mádayho. Jeden rok   znova vrátil do Veľkej. Sme radi, že sme pri tom boli
        pracoval ako vychovávateľ u rodiny Pottornovej na  a mohli ho darovať do múzea Scherfelovho domu,
        Liptove. Po roku odchádza do nemeckej Jeny, kde  kde bude takto zachovaný pre budúce generácie.
        ostáva na tunajšej univerzite ako poslucháč jeden  Ak by ste náhodou mali niečo podobné z Veľkej aj
        rok.                      u vás doma a chceli by ste to uchovať pre všet-
        V roku 1870 sa vracia do Veľkej, kde pôsobil v ľu- kých, kontaktujte naše múzeum. Veď čo môže byť
        dovej škole 34 rokov ako učiteľ. Bol členom mest- šľachetnejšie, ako skúmať a budovať meno nášho
        ského predstaviteľstva a dozorcom velickej špori- domova?
        teľne. Bol aj presbyterom evanjelického cirkevného                  (red.)

        Redakčné poďakovanie
        Týmto by sme sa chceli poďakovať za prepis a preklad PhDr. Zuzane Kollárovej, PhD., a pracovníkom Štát-
        neho archívu v Prešove - pracovisku Archív Poprad.

        1 - Entomológ je profesionálny alebo amatérsky prírodovedec – zoológ, ktorý sa zaoberá štúdiom hmyzu – entomológiou.
        2 - Lepidopterológia je náuka o motýľoch (lat. Lepidoptera). Je to súčasť a jeden z mnohých odborov entomológie. Osoba, venujúca sa lepidopterológii, je lepi-
        dopterológ. Náuka o motýľoch patrí k najviac rozšíreným a najznámejším odborom entomológie.
        3- Kustód (kustódka) (lat.) – týmto pojmom označujeme správcu (správkyňu) zbierok, archívu, múzea a pod. Je to starší pojem, ktorý sa dnes už používa menej
        ako v minulosti.
        4- zdroje: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_Husz,
        Varga, I.: 1917, Husz János, nekrológ. In: A Magyarországi Kárpati-egyesület évkönyve, 44, p. 104 – 106.
        Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Husz János“.
        Kollárová, Z. et kol.: 2004, Biografický slovník mesta Poprad. Svojmu mestu …. 194: Husz, Ján, p. 93.

                                                    09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14