Page 3 -
P. 3

Odporúčania                    Verejné

          polície ako si chrániť                zhromaždenie

             majetok pred              pozemkových úprav v

        „zlodejom - vlamačom“                  katastrálnom
                                     území Veľká        Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Popra- Predsedníctvo združenia účastníkov pozemkových
        de upozorňuje verejnosť na páchanie majetkovej  úprav v katastrálnom území Veľká zvolalo na pon-
        trestnej činnosti – krádeže vlámaním, kde za po- delok 2. mája 2022 o 15.00 hodine vo veľkej za-
        sledné mesiace eviduje zvýšený výskyt oznámení  sadačke MsÚ Poprad verejné prerokovanie zásad
        od občanov, ktorí prišli o svoj majetok, resp. osob- umiestnenia nových pozemkov v katastrálnom
        né vecí. Zlodejom – vlamačom stačí na vykonanie  území Veľká.
        krádeže iba krátky čas a neraz využívajú neprítom- Hlavným bodom programu bolo predstavenie a vy-
        nosť občanov, najmä v dopoludňajších hodinách,  svetlenie zásad umiestnenia nových pozemkov.
        alebo počas víkendov. Všímavosť a obozretnosť
        môže Polícii pomôcť pri objasňovaní a pátraní po
        páchateľoch.                       Poďakovanie
        Za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti Po-
        licajný zbor:
        •  1. upozorňuje občanov, aby boli všímaví a os-
          tražití,
        •  2. odporúča, aby nevpúšťali cudzie osoby do
          bytového domu/bytu,
        •  3. uzamykali spoločné priestory, vchodové
          dvere (aby kľúče od nich mali iba oprávnené
          osoby),
        •  4. venovali väčšiu pozornosť kontrole magne-
          tických zámkov vchodových dverí bytového
          domu (môže byť znefunkčnený napr. nalepe-
          ním cudzích predmetov),
        •  5. venovali zvýšenú pozornosť okoliu bytového
          domu/bytu, všímali si pohyb neznámych, po-
          dozrivých osôb,
        •  6. odporúča nainštalovať bezpečnostný sys-
          tém do spoločných priestorov obytného domu
          (môže to odradiť možných páchateľov),   Vydavateľstvo časopisu Veľká aj za všetkých čita-
        •  7. odporúča, aby v prípade okradnutia nevstu- teľov tohto periodika úprimne ďakuje podpore Pre-
          povali do príbytkov, pivníc, garáží a pod.  (z  šovského samosprávneho kraja za poskytnutnú
          dôvodu zničenia stôp, ktoré tu páchateľ zane- finančnú pomoc pri jeho tvorbe a realizácii. Vďaka
          chal), ale ihneď kontaktovali Policajný zbor na  tejto pomoci sme mohli aj tento rok pripraviť nové
          telefónnom čísle 158 (dostupné nepretržite),  vydania tohto časopisu v bezplatnej službe a ne-
          alebo najbližšie obvodné oddelenie Policajného  zmenenej forme.
          zboru za účelom podania oznámenia.     Ďakujeme...


                                                    03
   1   2   3   4   5   6   7   8