Page 6 -
P. 6

Rozšírenie cintorína
                  Poprad - Veľká


        O nedostatočnej kapacite nových hrobových miest na cintoríne Poprad - Veľká sme
        už informovali skôr. V mesiaci jún tohto roku bola ukončená prvá etapa rozšírenia,
        ktorá sa začala koncom marca. Vďaka nej sa cintorín rozšíril o 1476 nových miest.
           Pohľady na výstavbu, mobiliár a nové hrobové miesta - I. etapa rozšírenia cintorína Poprad-Veľká
        Cintorín vo Veľkej je ohraničený na južnej strane sa-
        motnou obytnou zástavbou, na východnej strane
        cestnou komunikáciou smerujúcou na Veľký Slav-
        kov a na severnej električkovou traťou smerujúcou
        do Tatier. Jediné priestranstvo, vhodné na zásadné
        rozšírenie cintorína, ponúkala preto jeho západná
        časť. Riešená plocha bola trávnatým pásom medzi
        diaľnicou a cintorínom o veľkosti 90 000 štvorco-
        vých metrov.
        Mnohí z nás si istotne pamätajú, ako v starom ob-
        vode cintorína pri jeho širšom západnom okraji stál
        starý dom smútku, ktorý bol asanovaný a ustúpil
        tomu novému.
        Cintorín vo Veľkej je hlavným mestským cintorínom
        mesta Poprad. Postupne sa rozrástol a pred ukonče-
        ním prvej etapy mal zhruba 7000 hrobových miest.
        Po dokončení všetkých štyroch etáp rozšírenia by na
        ňom malo pribudnúť 5345 nových miest. V aktuálnej
        prvej etape ich pribudlo 1476. Prevedenie týchto no-
        vých miest je rôzne: 932 je klasických s pevnou plat-
        ňou, 304 zelených hrobov a 240 urnových miest.
        Prvá etapa nepozostávala len z vymedzenia tejto


        06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11