Page 10 -
P. 10

Papiereň vo Veľkej

                               odkúpenie pozemku na výstavbu papierne. Z roku
                               1653 je známy papiernik Ján Rosenberger, ktorý sa
                               dostal do sporu s mestečkom Veľká pre platenie
                               daní. V rokoch 1686 až 1721 bol velickým papierni-
                               kom Ján Zieser, ktorý bol zrejme príbuzný s pop-
                               radskou papiernickou rodinou Cziserovcov. Po jeho
                               smrti sa nakrátko stáva majiteľom papierne Ondrej
                               Eberhartinger.
                               V roku 1723 sa papiereň dostáva do rúk Jakuba
                               Schwarza, ktorý ju prevádzkuje až do roku 1759. Po
                               jeho smrti preberá papiereň jeho manželka a to až
                               do roku 1765. Po jej smrti preberá papiereň Jakub
                               Schwarz ml., avšak papiereň už ide dolu vodou. V
                               roku 1770 už nepracuje. Následne sa vystriedali v
                               papierni Ján Baltazár Debus (1772-1775) a Michal
                               Klug (1775), ale zrejme ani jednému sa nepodarilo
                               obnoviť výrobu papiera.
                               To sa podarilo až papiernickemu majstrovi Eduar-
                               dovi Krompecherovi v prvej polovici 19. storočia,
                               ktorý na mieste pôvodnej papierne postavil novú,
                               murovanú. S výrobou začal zrejme v roku 1845,
                               avšak papier mal nízku kvalitu. Zánik papierne vo
        Staršou papierňou, ako je tá v Poprade, bola papi- Veľkej bol zapríčinený nielen zlými podmienkami,
        ereň vo Veľkej. V tomto spišskom mestečku vznikla  ale aj vývojom techniky – strojová výroba papiera.
        papiereň už v roku 1632, teda pred 390 rokmi, bola  Papier sa tu vyrábal do začiatku 70-tych rokov 19.
        treťou papierňou na Spiši a šiestou na území dneš- storočia.
        ného Slovenska. Nachádzala sa asi kilometer nad  Papiereň neskôr Eduard Krompecher prebudoval
        Veľkou na Velickom potoku. Ten však mal nestabil- na Továreň na výrobu ovsených vločiek a detskej
        ný prietok a v čase dažďov sa voda zakalila, takže  krupice a na spracovanie hrachu.
        voda nebola vhodná na výrobu kvalitných bielych  Objekty bývalej papierne neskôr vyhoreli a defini-
        papierov. To bola aj hlavná príčina zániku tejto pa- tívne boli odstránené pri výstavbe diaľnice okolo
        pierne už v 18. storočí, hoci ešte v polovici 19. storo- Popradu. Jej podoba sa zachovala už len na foto-
        čia sa ju podarilo na krátky čas obnoviť.   grafiách a maľbách.
        Zakladateľom papierne vo Veľkej bol papiernik Ne-          autor: Rastislav Ovšonka
        kel, ktorý v roku 1632 požiadal mestečko Veľká o   https://www.facebook.com/popradhistoria        10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15