Page 8 -
P. 8

Dar pre múzeum                 Scherfelov dom

        Jednou z najvýznamnejších historických osobností nášho mesta je nepochybne Dávid
        Husz. Jeho osoba je spojená s hoteliérstvom, staviteľstvom, múzejníctvom a mnohý-
        mi inými smermi. Bol notárom, poštmajstrom a starostom. Zaslúžil sa o rozvoj turis-
        tiky i rozvoj mesta. Poznáme ho ho tiež ako zakladateľa Podtatranského múzea v Po-
        prade a Uhorského karpatského spolku. Jeho myslenie určite predbehlo svoju dobu,
        veď tým že za niektorými cieľmi stál práve on, môžeme na prvý pohľad samozrejmé
        veci, ako napríklad železnicu, využívať aj dnes.
        S priezviskom Husz je spojený aj nový exponát múzea v Scherfelovom dome. Je ním
        korešpondenčný list z roku 1884, posielaný z Veľkej.


        Cesta exponátu                 obchodná komunikácia. Veď dnes stačí len jedno-
        Príbehy niektorých muzeálnych exponátov majú  ducho zavolať, prípadne poslať správu okamžite
        zaujímavú cestu. Výnimkou nie je ani tento kore- e-mailom.
        špondenčný list. Je zaujímavý okrem iného hlavne  Prepis listu s prekladom
        tým, že sa po skoro 140 rokoch kedy bol z Veľkej
        odosielaný, do nej aj šťastlivo vrátil.    Geeherte Herr!
        List bol posielaný z pošty vo Veľkej, keďže je na  Aus den Zeitungen erführe ich, dass Sie Tarschlatten
        jeho zadnej strane pri dátume nápis Felka a na jeho  zum Auslegen von Infektenkasten vorrätlich ha-
        prednej strane pečiatka taktiež s totožným ná- ben. Bitte wir mit Nachnasem 60 Platten für? Ad-
        zvom. Bol posielaný na jednu zo starších ulíc Han- resse Johann Husz Lehrer Felka Ungarn zu uber-
        noveru v Nemecku, blízko jeho historického centra.  schicken.
        Zaujímavosťou je, že tento list bol získaný náhodne  Mit Achtung
        na internetovej aukcii od predávajúceho zo špani- Felka d. 5. 4. 1884 Joh. Husz
        elskeho Katalánska - z Barcelony. Prešiel teda sta-
        točný kus cesty.                Vážený pane!
        Obsah listu                  V novinách som sa dočítal, že máte na sklade as-
        Z obsahu listu môžeme dedukovať, že v tom ob- faltové (dechtové) pásy na vykladanie infekčných
        dobí boli v našom meste rozvinuté čulé podnika- kást (truhlíc). Prosím, pošlite 60 pásov Johannovi
        teľské vzťahy. A to aj so vzdialeným zahraničím.  Huszovi, učiteľovi z Veľkej, Maďarsko.
        List je veľmi jasný a vecný. Zo súčasného pohľadu  S úctou
        naň je očividné, ako náročná a zdĺhavá bola vtedy  Veľká dňa 5. apríla 1884 Joh. Husz


        08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13