Page 7 -
P. 7

lámp a osvetlila tým väčšiu plochu. No prostredie v
        ktorom sa použilo toto riešenie sa tým značne po-
        škodilo. Samé si žiada niečo diametrálne iné...

        4. Bezpečnosť
        Je to asi to najdôležitejšie, čo máme od verejného
        osvetlenia očakávať. Medzi najčastejšie chyby na
        stĺpoch patrí vychýlenie sa zo svojej vertikálnej osi.

          obnažené elektrické pripojenie, Scherfelova ulica                                 vybrané príklady stavu verejného osvetlenia vo
                                 Veľkej
                               Náklon je spôsobený postupným zvetraním
                               kotviaceho základu, prípadne nestabilným podlo-
                               žím a podobne.
                               Ďalším nebezpečným prvkom je samotný zlý tech-
                               nický stav. A to najmä častí osvetlenia, ktoré sú
                               priamo dostupné od zeme. Na mnohých lampách,
                               hlavne tých starších je obnažené napájacie elek-


          narušený a zvetraný betónový základ, Scherfelo-
          va ulica
                                 rozvodná skriňa internetového vedenia, ul. Na le-
                                 tisko
                               trické vedenie. Poklopy v spodnej časti s rozvodni-
                               cou sú často poškodené a na niektorých miestach
                               provizórne previazané drôtom. Vzniká tak reálne
                               nebezpečensto úrazu eketrickým prúdom hlavne
          stav uzatvárania revízneho otvoru, Vodárenská  pre deti...
          ulica
                               Správa a údržba siete osvetlenia nie je jednoduchá.

                                                    07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12