Page 5 -
P. 5

vychádzajú z požiadaviek na dostupnosť, bezpeč-
        nosť, spoľahlivosť, vzhľad, umiestnenie a podobne.
        Keďže daných nárokov je veľa, skúsime analyzovať
        reálny stav osvetlenia v rámci týchto požiadaviek
        postupne.

        1. Dostupnosť a intenzita osvetlenia
        Vo Veľkej je mnoho miest, kde je osvetlenie sla-
        bé, prípadne úplne absentuje. Miesta so slabým
        osvetlením reflektujú na nedostatočné rozostu-
        py lámp, prípadne ich svietivá časť je zastaralá a
        nedostatočne dimenzovaná na konkrétny priestor.
        Problémom je taktiež zlý náklon svietidiel v úmere
        s ich výškou. Niekedy osvetlenie z chodníka na ľa-
        vej strane vozovky neosvetlí chodník na protiľahlej
        strane.


                                 výber príkladov tmavých miest s absentujúcim
                                 osvetlením, obr. vľavo hore a dole ul. Na letisko,
                                 obr. vravo hore - ul. Na letisko - priechod k ulici
                                 SNP

                               Na základe reálne funkčného stavu osvetlenia a
                               vašich podnetov sme v mesiaci júl 2022 zmapo-
                               vali miesta vo Veľkej, ktoré by si zaslúžili zásadné
                               riešenie. Veľmi tmavými zónami môžeme označiť
                               oblasť smerom od Velického zámočku k penzió-
                               nu Lavender a priľahlý nadjazd smerujúci do Tati-
                               er, ktorý síce obsahuje stĺpy osvetlenia, no tie sú
                               úplne vypnuté. Podobné miesto nájdeme aj pri le-
                               tisku Poprad-Tatry, kde je rad lámp popri ceste
                               taktiež vypnutý.
                               Medzi ďalšie tmavé miesta patrí: začiatok Nešpo-
                               rovej ulice, Vodárenská ulica od križovatka Kmeťo-
                               vá po križovatku Šafárikova, časť Jarmočnej ulice
                               pri cintoríne, časť Kollárovej ulice, Magurská uli-
                               ca, časť Stavbárskej ulice, Teplická ulica smerom k
                               priecestiu, ul. Richarda Bekessa v časti pri železni-
                               ci, časť Donskej ulice, chodníky pri areáli základnej
                               školy, časť Lúčnej ulice, cesta medzi Farbiarskou
                               ulicou a ul. Juraja Tranovského, Fraňa Kráľa pri fut-
                               balovom štadióne, Kuzmányho ul..
                               Veľmi tmavé sú aj prechodné pešie lávky cez Velic-
                               ký potok - a to pri Mierovej ulici, Dolnom rade a Ko-
                               llárovej ulici. Osvetlenie taktiež chýba pri chodníku
                               medzi Donskou ulicou a Mierovou, a medzi ulicami
                               Na letisko - SNP.
                               Osvetlenie niektorých ulíc je riešené jednostranne,
                               inde obojstranne. Na niektorých druhoch osvetle-
                               nia je použité teplé žlté svetlo, inde LED-kové
                               biele svetlo. Intenzita tohto osvetlenia je rôzna,
                               podľa druhu a veku svietidla. Rôzne sú aj rozostupy


                                                    05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10