Page 2 -
P. 2

Na úvod...

                                         Milí priatelia,
                                         ďalšie vydanie časopisu
                                         Veľká reflektuje hlavne na
                                         vaše podnety, ktoré k nám
                                         do redakcie posielate. Sme
                                         radi, že vám záleží na svo-
                                         jom okolí, a že ste k svojmu
                                         prostrediu všímaví. Spoločne
                                         tak vieme upozorniť na mno-
                                         hé problémy, ktoré nás spo-
                                         ločne trápia a pritom sa dajú
                                         vyriešiť.
                                         Od svojho vzniku časopis
                                         Veľká spracoval mnoho rôz-
                                         nych tém. Vďaka svojej snahe
                                         o objektívnosť a nezávislosť,
                                         upozornenie na mnohé pro-
                                         blémy, ale aj propagáciu Veľ-
                                         kej, si postupne získal mnoho
                                         z vás.
                                         Sme radi, že sme s vami už
                                         piaty rok a že ste si tento
                                         časopis obľúbili natoľko, že
                                         si ho mnohí z vás odkladajú
                                         a dopytujú ho už pred termí-
                                         nom vydania.
                                         Ďakujeme vám všetkým za
                                         vašu podporu. Aj vďaka nej,
                                         môžete toto periodikum do-
                                         stávať v nezmenenej forme
                                         aj dnes...

                                                  redakcia
        Časopis Veľká je dostupný na miestach:

                                  Drink & Decor
          BEST MEDIA spol. s r. o., MIXX Železiarstvo Velické námestie 1188/42, 058 01  Bratská jednota baptistov
         Na letisko 57, 058 01 Poprad-Veľká Na letisko 62, 058 01 Poprad-Veľká Poprad-Veľká Jahodná 3895/5, 058 01 Poprad-Veľká
                                MUDr. Katarína Dobríková,  FELKA café & brew bar
         Lavender Penzión & Reštaurácia Vinotéka u Migľanca ambulancia - čakáreň Na letisko 2089/19, 058 01 Poprad -
        Na letisko 109, 058 01 Poprad-Veľká Fraňa Kráľa 44, 058 01 Poprad-Veľká Teplická 2194/8, 058 01 Poprad - Veľká  Veľká
                               Evanjelický a. v. kostol Svätej Trojice Cukráreň Domenico
           PENZIÓN TATRY     Scherfelov dom  Juraja Tranovského 8, 058 01 Po- Farbiarska 1208/2, 058 01
        Na letisko 72/A, 058 01 Poprad-Veľká Scherfelova 36, 058 01 Poprad-Veľká prad-Veľká Poprad-Veľká
        Mestská informačná kancelária Poprad  Pohrebno-cintorínske služby,  Rímskokatolícky kostol sv. Jána
         Námestie svätého Egídia 43/86,  s.r.o. Poprad, Fraňa Kráľa 84,  Evanjelistu Cat Café Club Poprad
           058 01 Poprad    058 01 Poprad-Veľká Scherfelova 16, 058 01 Poprad-Veľká Scherfelova 8, 058 01 Poprad-Veľká
                        Monato     Základná škola s materskou školou
            Ján Hrončák   Fraňa Kráľa 2063/50, 058 01 Po- Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa  Lekáreň Harmonia, Scherfelova 1377/2,
        Scherfelova 105, 058 01 Poprad-Veľká       2086/2, Poprad-Veľká  058 01 Poprad-Veľká
                       prad-Veľká
        VEĽKÁ
        dvojmesačník, poradové číslo - dvojčíslo: 04, ročník: V., vydanie: JÚL/AUGUST/SEPTEMBER, dátum vydania: 25.09.2022, nepredajné!,
        náklad: 3000 ks, Doručované bezplatne do poštových stránok Poprad - Veľká, ISSN 2585-8602, EV 5626/18
        Vydavateľ - kontakt: BEST MEDIA spol. s r. o., Na letisko 57, 058 01 Poprad-Veľká, tel.: 0915 77 22 99, IČO: 43967388, info@bestmedia.sk, www.bestmedia.sk,
        Objednávky inzercie: info@bestmedia.sk, 0915 77 22 99; Informácie o časopise: www.velka.sk, velka@velka.sk, www.facebook.com/velka.sk;
        Autor textov a zdroje: kolektív autorov BEST MEDIA spol. s r. o.; Fotografie, grafický návrh, tlač a distribúcia: BEST MEDIA spol. s r. o., Ján Hrončák;
        Autor fotografie na obálke: Ján Hrončák; Preklad a jazyková úprava: Judita Beláková;
        (c) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 - Ján Hrončák, BEST MEDIA spol. s r. o.

        02
   1   2   3   4   5   6   7