Page 10 -
P. 10

Igor Ľudma

        Vo Veľkej bolo vtedy veľmi málo prevádzok. Spomí- Základným prvkom tejto cukrárne je aj jej interiér,
        nam si akurát na blízke potraviny na ulici Na letisko,  na ktorom vidíme jedinečný autorský rukopis, kto-
        pri ktorých bola malá cukráreň.        rý je rovnaký, ako pri jej otvorení. Mali ste už vtedy
        Pri pohľade na mnohé staré fotografie z týchto ulíc  na začiatku predpoklad, aký bude?
        sme zistili, že v mnohých týchto domoch boli rôzne  Hlavným konceptom pri tvorbe bolo navrhnúť inte-
        prevádzky a obchody. My sme sa po určitých zvažo- riér tak, aby na všetkých pôsobil pohostinne a prí-
        vaniach našich možností rozhodli pre cukráreň. jemne tak, ako keby sa prišlo na zákusok k starej
        Samotný názov Domenico bol pomenovaný po Do-  mame.
        menicu Scarlatti, ktorý bol taliansky barokový hu- Motorom samotného nápadu cukrárne bol tiež vý-
        dobný skladateľ. Jeho hudba vplývala na vývoj kla- tvarník a scénograf František Lipták, ktorý navrhol
        sického štýlu. Takmer všetky z jeho sonát napísal  a vyrobil celý interiér. Bola to jeho prvá realizácia
        pre čembalo, s výnimkou niekoľkých diel pre komor- reálneho interiéru, dovtedy navrhoval len divadel-
        ný súbor, alebo organ.             né scény. Jeho interiér a aj cukráreň dodnes fungu-
        Slovo Domenico môžeme taktiež preložiť z talianči- je. Jeho rukopis bol už vtedy nadčasový, keďže je v
        ny ako nedeľa. Čas na oddych a relax.     mnohom aktuálny a pútavý i dnes. A k danému mie-
                               stu pasuje.
                               Vieme, že cukráreň Domenico sa stala okrem iného
                               aj obľúbeným miestom pre mnohé známe osobnos-
                               ti. Taktiež bola využívaná aj na detské televízne
                               programy. Ako by ste zhodnotili to 30-ročné obdo-
                               bie?
                               V deväťdesiatych rokoch v cukrárni okrem ponuky
                               koláčov a iných dobrôt, niekoľkokrát do mesiaca
                               vystupovali herci a hudobníci. Vznikla tu postupne
                               umelecká komunita. Cukráreň bola pevne prepo-
                               jená s vystúpeniami divadla Teatro - Tatro, ktoré
                               teraz pôsobí v Nitre. Pamätám si, ako na štíte nášho
                               domu bol najskôr nápis Teatro - Tatro.
                               Vystupovalo sa aj v kultúrnom dome, dnes známym
                               ako Kino Máj, kde bolo odohraných 5 premiér váž-
                               nych divadelných predstavení. Spomínam si, ako
                               pri otvorení cukrárne 11. augusta 1992 bol organi-
                               zovaný divadelný sprievod Popradom, na ktorom
          Domenico 1992
                               sa zúčastnili umelci z celej Európy. Mnohí z nich boli

        10
   5   6   7   8   9   10   11   12