Page 6 -
P. 6

jednotlivých lámp. Všetky tieto faktory smerujú k  najmä tých historicky cenných je prirodzené, že sa
        tomu, že osvetlenie nie je rovnomerné.     dané prvky zjednocujú a prispôsobujú tejto hodno-
                               te. Vo Veľkej to však nie je.
        2. Poloha - miesto v priestore         Výrazom „Stalinovské menhíry“ (mohutné a vyso-
        Väčšia časť aktuálneho osvetlenia vo Veľkej sa bu- ké) mnohí z nás označujú uličné osvetlenie, ktoré
        dovala dávnejšie - zhruba pred tridsiatimi rokmi.  bolo do Veľkej inštalované v minulosti - a to dosť
        Niektoré časti sú dokonca ešte staršie. Keďže niek- necitlivo. V jednej z najstarších Veľčianskych ulíc -
        toré stĺpy boli osádzané pred rekonštrukciami (nie- na Scherfelovej ulici pôsobí toto osvetlenie doslova
        kde aj pred samotnou tvorbou) cestnej a chodníko- ako obrie. Pritom dané miesto by si zaslúžilo preve-
        vej siete, ich poloha sa prispôsobovala aktuálnemu  denie vychádzajúce napríklad zo starých fotografií
        stavu na mieste. Niektoré stĺpy vo Veľkej preto ná- Velického námestia, prípadne železničnej stani-
        jdeme na mestských pozemkoch, niektoré sú umie- ce Poprad - Veľká. Je možno rozumné, že zvole-
        stnené za oplotením na súkromných pozemkoch.  ná výška tohto osvetlenia zredukovala rozostupy
        Problémom však nastáva, ak ich poloha je vzhľa-
        dom na priľahlú komunikáciu nebezpečná. Takéto
        miesta sú rôzne, my sme vybrali príklad umiestne-
        nia stĺpa osvetlenia priamo v strede chodníka na
        Vodárenskej ulici. V prípade, ak po nej prechádza
        mamička s kočiarom, musí prejsť na cestu, aby ho
        mohla obísť. Problémom je v tomto konkrétnom
        prípade aj určite dodržanie minimálnej šírky chod-
        níka od pevnej prekážky vrámci normy STN. Taktiež
        aj obtiažny prechod pre nevidiacu osobu, prípadne
        pre osobu s invalidným vozíkom.


          Vodárenská ulica, stĺp verejného osvetlenia pria-
          mo v strede komunikácie pre peších
        3. Druh osvetlenia, estetika, simbióza k prostrediu
        Úvodná fotografia tohto článku obsahuje pohľad
        na miesto v centre Veľkej, kde nájdete 4 druhy
        rôzneho osvetlenia. Keď prechádzate ďalej po ulici
        Fraňa Kráľa, nájdete ďalšie tri. Líšia sa svojím tva-
        rom, výškou, rozostupmi, formou a aj samotným
        osvetlením. Je pochopiteľné, že to odzrkadluje po- príklady nebezpečného náklonu sĺpov verejného
        stupnosť ich výmeny, resp. montáže daných svie-  osvetlenia, Družstevná ulica, Vodárenská ulica
        tidiel. Avšak vo významných sídelných centrách a


        06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11