Page 4 -
P. 4

„Stalinovské menhíry“
        Prostredie, v ktorom žijeme dotvárajú rôzne účelové a verejnoprospešné prvky. Beri-
        eme ich ako prirodzenú súčasť našich miest. Stretávame sa s nimi každodenne, preto
        nám občas ich stav splynie s prostredím natoľko, že si hneď neuvedomujeme ich prí-
        padnú deštrukciu.
        Prívlastkom „Stalinovské menhíry“ bývajú momentálne označované aj niektoré stĺpy
        verejného osvetlenia. Ono samotné na mnohých miestach pôsobí staro, dosluhujúco a
        v niektorých prípadoch aj dosť nebezpečne. K negatívnemu hodnoteniu od verejnosti
        určite prispieva aj rad mnohých iných dlhodobo neriešených problémov s osvetlením,
        na ktoré sme sa aj na základe vašich podnetov pozreli...                                         TIP OD VÁS...


          4 rôzne druhy osvetlenia na jednom mieste - križovatka Scherfelova ul. - ul. Fraňa Kráľa - Velické námestie
          ( vľavo osvetlenie priechodu pre chodcov, vľavo pri stánku: nízky stĺp, Velické námestie: čierne lampy, Scherfe-
          lova ulica a ul. Fraňa Kráľa - vysoké stĺpy )

        Vlastnosti a účel verejného osvetlenia v mestách ny budov/majetku (odradzovanie od vandalizmu),
        Verejné osvetlenie je najväčšou sieťou v každom  pri odrádzaní od zločinu a pri vytvorení bezpečné-
        meste. Hlavný účel verejného osvetlenia vychádza  ho prostredia pre bývanie.
        z jeho prirodzenej funkcie - osvetľovať verejné prie-
        stranstvo v nočných hodinách tak, aby bolo najmä  Problematika siete verejného osvetlenia vo Veľkej
        pre chodcov bezpečné. Siete pouličného osvetlenia  Ako aj v iných mestách, aj v tom našom majú
        nikdy neprinášajú rovnaký vzhľad denného svetla,  obyvatelia mnohé nároky na to, ako by mala vy-
        ale poskytujú dostatok svetla na to, aby ľudia vi- zerať a fungovať ich sieť osvetlenia. Určité náro-
        deli dôležité objekty potrebné na prechádzanie po  ky vychádzajú aj od správcu a samosprávy - tie
        ceste. Pouličné osvetlenie zohráva dôležitú úlohu  sú postavené vo väčšej miere na hospodárnosti
        pri znížení rizika nočných nehôd, pri pomoci ochra- a energetickej udržateľnosti. Nároky obyvateľov


        04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9