Page 7 -
P. 7

Jarmok na námestí vo Veľkej ( z knihy Veľká 1268 - 2018 rozpomínanie a návraty)        dopraviť vždy najbližšie k nášmu cieľu.    tálne poznáme zo sídlisk. Prípadne by tu mohlo
        Koncepcia iných miest, aj najmä tých veľkých  vzniknúť podzemné parkovanie s podzemným
        metropol je však trochu iná. V centrách miest  prepojením Teplickej ulice a ulice Fraňa Kráľa.
        dostávajú prednosť skôr peší, prípadne byciklisti,  Kroky k zlepšeniu
        pred motorovými prostriedkami. Nehľadiac na to,  Na začiatok by možno stačilo, ak by sme si hlb-
        koľko ľudí to odradí, sú aj napriek týmto obme- šie uvedomili, aké má toto miesto charakter a
        dzeniam stále populárne.            aký potenciál. Postupnému prinavráteniu života
        Keďže v bezprostrednej blízkosti námestia sú  by zaiste pomohli aj malé kroky. Napríklad pre-
        mnohé reštaurácie a prevádzky, nie je možné ten- miestnenie starých stánkov zo zrušeného tr-
        to veľký úsek hneď odrezať od automobilovej do- hoviska na námestie. Obmedzenie parkovania
        pravy. Existujú však sofistikované riešenia, ktoré   aspoň na okraji námestia. Vytvorenie koncepcie
        by umožnili dané priestranstvo vyhradiť peším.  rozvoja tohto územia v dlhodobom meradle. Po-
        Tie sú rôzne - napríklad odklonením parkovania  stupné riešenie dopravy a dopravnej dostupnos-
        do priľahlých parkovacích domov, ktoré momen- ti. Rozšírenie a prepojenie parkovacích možností.
                                                   (red.)

                                                    07
   2   3   4   5   6   7   8