Page 6 -
P. 6

Veľčianske trhy

        Nie je úplne tomu tak dávno, kedy boli priestranstvá na Velickom námestí plné živo-
        ta a obchodu. Bolo to miesto, kde sa stretávali remeselné cechy predávajúce svoje
        výrobky a služby, ako aj miestni hospodári a gazdovia, ktorí ponúkali dary zo svojej
        úrody. Jarmoky boli určitou spoločenskou udalosťou a boli veľmi obľúbené a navšte-
        vované nielen miestnymi.
        Vieme potenciál tohto miesta s odkazom na túto tradíciu využiť naplno aj dnes?

        Doba sa odvtedy určite zmenila, jej priority sú  Výrobky od farmárov a gazdov sa stávajú aj na-
        odlišné. No predsa aj napriek tomu, ako rýchlo ži- priek cenovému znevýhodneniu (pre finančnú
        jeme, ako rýchlo a pohodlne chceme nakupovať,  náročnosť) obľúbenými. To sledujeme na postup-
        máme v sebe potrebu vrátiť sa k tomu tradičné- nom náraste vzniku prevádzok s takýmto ponú-
        mu.                      kaným tovarom.
        Produkty a potraviny              Zánik trhovísk
        Postupom času sme si zvykli na potraviny, kto- V minulosti bolo v našom meste hneď niekoľko tr-
        ré sú na náš trh dodávané hromadne a vo veľ-  hovísk, kde sa ponúkala čerstvá zelenina, ovocie,
        kom. Sú hromadne prezentované a hromadne    priesady a semená, kvety a podobne. Momentál-
        predávané. Kvalitu nahradila kvantita. Ovocie a  ne ostalo len jedno väčšie, ktoré má však aj tak
        zelenina, ktorá na pult dorazila z ďalekých krajín.  zaniknúť a ustúpiť plánovanej výstavbe. Máme v
        Ošetrovanie chemikáliami, len aby produkt laho- našom okolí miesto, kde by tradícia ponuky čer-
          Velické námestie (vizualizácia), návrh využitia verejného priestranstva

        dil oku a vydržal čo najdlhšie. To, akú ma nutrič- stvých, domácich a kvalitných produktov ostala
        nú a zdravotnú hodnotu pre nás, je druhoradé. To  zachovaná? Určite áno.
        všetko je v rozpore s tým, čo potrebujeme a ako  Velické námestie
        to fungovalo kedysi.              Velické námestie tvorí hlavnú centrálnu časť Veľ-
        Farmári a gazdovia               kej. V priebehu času postupne menilo svoje vyu-
        Keďže mnohí z nás si plne uvedomujú množstvo  žitie i vzhľad. Niekedy tu boli trhy, inokedy sa tu
        problémov, ktoré vyplývajú z aktuálnych potrieb  premávali konské záprahy, neskôr cez neho pre-
        konzumnej spoločnosti, vznikajú aj vo Veľkej po- chádzala električka, bolo centrom významných
        stupne domáce výroby a chovy. Vo Veľkej máme   udalostí a podobne. Ak by sme sa na toto ná-
        kvalitnú domácu výrobu syrov, obchod zdravia,  mestie pozreli dnes, zistili by sme, že jeho znač-
        mnohí z nás si doma pestujú zeleninu a ovocie. A   ná plocha je venovaná parkoviskám a stojiskám
        aj keď to nie je v takom meradle ako kedysi, ešte  áut. Je to prirodzené, keďže nárast používania
        stále u nás funguje chov drobnej hydiny - aspoň  automobilov neustále konštantne rastie. Zvykli
        pre vlastnú spotrebu.             sme si postupne tiež i na to, že autom sa chceme


        06
   1   2   3   4   5   6   7   8