Page 3 -
P. 3

Poďakovanie
        Vydavateľstvo časopisu Veľká aj za všetkých čita-
        teľov tohto periodika úprimne ďakuje podpore Pre-
        šovského samosprávneho kraja za poskytnutnú
        finančnú pomoc pri jeho tvorbe a realizácii. Vďaka
        tejto pomoci sme mohli aj tento rok pripraviť nové
        vydania tohto časopisu v bezplatnej službe a ne-
        zmenenej forme.
        Ďakujeme...
                Voľby

        Predseda Národnej rady Slovenskej republiky roz-
        hodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do or-
        gánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samo-
        správnych krajov a určil deň ich konania

           na sobotu 29. októbra 2022
        voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

        Právo voliť
        Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slo-
        venskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci
        a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
        Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan
        Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v
        obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo
        má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na
        účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho
        územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
        veku.

        Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedze-
        nie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia,
        ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


                                                    03
   1   2   3   4   5   6   7   8